Omgevingsmanagement beweegbare bruggen en sluizen Brabant

Meer informatie

drs. ing. Caspar ter Brake<
drs. ing. Caspar ter Brake

Rijkswaterstaat Zuid Nederland bedient haar beweegbare bruggen en sluizen In Brabant en Limburg op afstand. Dit betekent een netwerk van ruim 100 objecten, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en industriële automatiseringscomponenten. Beheer en onderhoud van dit netwerk is belegd bij een projectteam van RWS PPO.

BZ verzorgt het omgevingsmanagement hiervan. We functioneren als spil in werkveld met lokale overheden, belangenpartijen en de interne organisatie. We streven naar toestemming, medewerking en enthousiasme onder deze stakeholders en daarmee naar de maatschappelijke inbedding van het project.

Monitoringsadvies Waterschap Hollandse Delta

Meer informatie

ing. Wouter Zomer MSc.<
ing. Wouter Zomer MSc.

Waterschap Hollandse Delta staat voor een grote dijkversterkingsopgave. Uit een eerder uitgevoerde beoordeling van een primaire waterkering bleek een grote spreiding in de diverse resultaten en conclusies ten aanzien van de sterkte van de dijk. Hierop ontstond een vraag naar nader onderzoek.

BZ hielp het waterschap deze vraag te specificeren. Daarop hebben we een monitoringadvies opgesteld, wat het waterschap handelingsperspectieven opleverde. Monitoring leverde het een efficiencyvergroting in de uit te voeren dijkversterking op. Op basis van het opgestelde advies is WSHD in staat gebleken om aanvullende financiering van het HWBP toegekend te krijgen. Ons monitoringsadvies wordt momenteel in praktijk gerealiseerd.

Living Lab dijkdoorbraken Hedwigepolder en Prosperpolder

Meer informatie

ing. Wouter Zomer MSc.<
ing. Wouter Zomer MSc.

BZ leidt een toonaangevend project in de Hedwige- en Prosperpolder in Zeeuws-Vlaanderen op de grens tussen Nederland en België. Deze polder is een living lab voor een internationaal onderzoek naar dijkdoorbraken.

De Hedwige- of Prosperpolder wordt over enkele jaren ontpolderd, waardoor een slik- en schorrengebied gaat ontstaan. Hierdoor ontstaat de unieke mogelijkheid om de oude Scheldedijk te beproeven. Het Waterbouwkundig laboratorium Antwerpen is initiatiefnemer voor dit project en heeft in STOWA een Nederlandse partner gevonden met wie gezamenlijk de proeven worden georganiseerd. BZ verzorgt het projectmanagement en levert daarnaast een inhoudelijke bijdrage. We zorgen onder andere voor de afstemming met deelnemende en externe partijen, het omgevingsmanagement, het aanvragen van subsidies en het ontwerp van meet- en monitoringsstrategieën.

Monitoringstrategie Lekdijk

Meer informatie

ing. Wouter Zomer MSc.<
ing. Wouter Zomer MSc.

Informatie is de sleutel tot besparingen in dijkversterkingsontwerpen. Met dit motto werkte BZ, samen met partners Arcadis en Deltares aan de opdracht voor een meet- en monitoringsadvies voor de Lekdijk.

We hebben een veiligheidsanalyse uitgevoerd voor de primaire kering. Vervolgens hebben we de mogelijkheden voor aanvullend onderzoek en de te verwachten effecten op de veiligheidsanalyse bepaald. Hieruit volgde een drietal meetstrategieën met een kosten–batenanalyse. Hiermee heeft Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden inzicht gekregen in de kosteneffectiviteit van monitoring, als voorbereiding op de noodzakelijke dijkversterking

Projecten (grond-)wateroverlast en klimaat

Meer informatie

ir. Johan Bouma<
ir. Johan Bouma

Hieronder een overzicht van de werkzaamheden die we voor u uitvoeren​ in de dorpen en steden.

  • onderzoek naar wateroverlast in de openbare ruimte
  • analyses naar de klimaatbestendigheid van een gebied (dorp, wijk, stad)
  • advies klimaatbestendige inrichting openbare ruimte
  • waterhuishoudkundige- en rioleringsplannen nieuwbouw
  • onderzoek naar oorzaken van grondwateroverlast op woning, straat en wijkniveau
  • advies over maatregelen om (grond)wateroverlast aan te pakken
  • ontwerp, analyses en optimalisaties van grondwatermeetnetten
  • onderzoek en advies werking van drainages en infiltratievoorzieningen
  • onderbouwen noodzaak aanleg drainages bij o.a. rioolvervanging

Cursus grondwateroverlast in bebouwd gebied

Grondwateroverlast komt vaak voor in bebouwde gebieden. Denk aan water in kruipruimten, vocht en schimmels in kelders. Of schade aan funderingen en drassige tuinen. Door de klimaatveranderingen nemen deze problemen toe. Wie is hier aansprakelijk voor? En wie is verantwoordelijk voor een oplossing? Dat is vaak moeilijk te zeggen. De oorzaak van het probleem is niet eenduidig. Daarbij is de rolverdeling bij het grondwaterbeheer complex.

In de Waterwet is vastgelegd dat gemeenten een grondwaterzorgplicht hebben. In deze cursus leer je welke bestuurlijke keuzes en dilemma’s spelen bij de zorgplicht voor grondwater en hoe je daarmee omgaat. Ook de onderdelen jurisprudentie en aansprakelijkheid krijgen, na de herziening van de cursus, extra aandacht. Na afloop van de cursus heb je kaders voor het stapsgewijs aanpakken van de grondwaterproblemen.

Dijkversterkingsprogramma Hollandse Delta

Meer informatie

drs. ing. Caspar ter Brake<
drs. ing. Caspar ter Brake

Interessante links

360 VR beleving

In het kader van het HWBP-2 versterkte waterschap Hollandse Delta 60 kilometer primaire kering. Het waterschap heeft hiertoe een dijkversterkingsprogramma opgezet met daarin verschillende versterkingsprojecten.

BZ richtte zich op twee cruciale processen in projecten: oplevering en overdracht en kennisborging binnen de organisatie. Met name voor de opdrachtgever wordt het succes van de projecten met name bepaald door een soepele overdracht aan de beheersorganisatie, waarbij de schat aan kennis en ervaring geborgd wordt binnen de organisatie. Deze vorm van procesmanagement werd uitgevoerd vanuit een intermedierende rol waarin BZ zich thuisvoelt: op het snijvlak van organisatie en techniek en tussen project en staande organisatie.

Hollandse Delta deelt de opgedane kennis binnen het dijkversterkingsprogramma via Virtual Reality. Bekijk de lessons learnt via 360 graden VR beleving hier

Ontwerp en beoordelingsrichtlijn DMC systeem

Meer informatie

drs. ing. Caspar ter Brake<
drs. ing. Caspar ter Brake

Interessante links

www.dmcsysteem.nl

Het Dijk Monitoring en Conditioneringsysteem (DMC systeem) is een drainageconstructie welke wordt ingezet om de stabiliteit van dijken te verhogen. Het systeem maakte een flinke ontwikkeling door van innovatie naar versterkingsmaatregel.

Implementatie in en adaptatie door de sector is een complex proces. Onderdeel van dit traject is het opstellen van een Ontwerp- en beoordelingsrichtlijn. BZ schreef deze in samenwerking met de POV Piping en de ontwikkelaars van het systeem, Volker WesselsTelecom en Landustrie Sneek. De richtlijn verschaft waterbeheerders en ingenieursbureaus inzicht in de ontwerpstappen, de periodieke beoordeling en adequaat beheer van het systeem. Klik hier voor meer informatie over het DMC systeem.

Grasrapportage primaire waterkering

Meer informatie

ir. Sander Bakkenist MBA<
ir. Sander Bakkenist MBA

Voor Waterschap Noorderzijlvest draagt BZ zorg voor het opmaken van een beoordelingsrapportage gras waarin volgens de toetssporen van het WBI een oordeel wordt gegeven over de veiligheidstoestand van de primaire kering. Door gebruik te maken van veldgegevens, schematiseringshandleiding en modelberekening is een oordeel gegeven over de toestand op peildatum.

Op onderdelen is nader onderzoek geadviseerd met name voor het verkrijgen van aanvullende veldgegevens en te verwachten doorontwikkeling van de WBI systematiek. De rol van BZ bij deze opgave betrof het uitvoeren van berekeningen, overleg met betrokken medewerkers van het waterschap en voeren van redactie voor de eindrapportage.

Opleidingen nieuwe normering waterkeringen

Meer informatie

ir. Sander Bakkenist MBA<
ir. Sander Bakkenist MBA

Interessante links

www.wateropleidingen.nl

In het INNW opleidingsprogramma zijn 15 cursussen opgenomen met instructie over omgang met de nieuwe normering per 1 januari 2017 en de toepassing van de WBI systematiek bij het beoordelen van primaire waterkeringen.

Stichting Wateropleidingen maakte gebruik van de expertise van BZ bij het samenstellen van het programma. We stelden het curriculum samen, verzorgen de coördinatie en namen deel van de cursussen voor onze rekening. Klik hier voor meer informatie over het programma.

Opleiding Dijktechniek

Meer informatie

ir. Sander Bakkenist MBA<
ir. Sander Bakkenist MBA

Interessante links

www.wateropleidingen.nl

Met de grote opgave voor dijkversterkingen de komende jaren is er behoefte aan een beroepsgerichte opleiding op gebied van dijkontwerp. Voor opleidingsinstituut Wateropleidingen hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van de 20-daagse opleiding Dijktechniek.

Deze opleiding draagt kennis over aan dijkontwerpers, adviseurs en geotechnici. Techniek van dijkenbouw, berekeningen, ontwerp- en uitvoeringsproces komen aan bod en er is veel aandacht voor praktijkcases. Inmiddels wordt de 3e groep opgeleid. BZ zorgde voor de ontwikkeling van het curriculum en lesprogramma, coördinatie van docenten en doceerde zelf ook. Klik hier voor meer informatie over de opleiding.

WBI Beoordeling primaire keringen Noorderzijlvest

Meer informatie

ir. Sander Bakkenist MBA<
ir. Sander Bakkenist MBA

Interessante links

www.helpdeskwater.nl

BZ ondersteunde Waterschap Noorderzijlvest bij de implementatie van de nieuwe beoordelingssystematiek van de primaire keringen (WBI 2017). We adviseerden over het interne bedrijfsproces, identificeerden benodigde capaciteiten en competenties en maakten een plan van aanpak voor de implementatie.

Daarnaast voerde BZ een deel van de beoordelingen van de dijkvakken uit volgens de WBI systematiek. Hierbij werkten we intensief samen met betrokken medewerkers van het waterschap en extern deskundigen. De rol van BZ bestond uit coördinatie in de opstartfase, het leveren van kennis en training on-the-job in de realisatiefase. Meer informatie over de WBI systematiek is te vinden op de helpdesk water.

Projectmanagement DMC-systeem Veessen

Meer informatie

drs. ing. Caspar ter Brake<
drs. ing. Caspar ter Brake

In het kader van het landelijke onderzoek naar de aanpak van Piping is een onderzoeksproject uitgevoerd naar de toepassing van het Dijk Monitoring en Conditioneringsysteem (DMC systeem). Het systeem is een drainageconstructie welke wordt ingezet om de stabiliteit van de dijk te verhogen.

Het systeem is geïnstalleerd in de IJsseldijk, nabij Veessen. BZ leidde het onderzoeksproject, dat een samenwerking is tussen Waterschap Vallei en Veluwe, VolkerWessels Telecom, Landustrie Sneek en Stichting FloodControl IJkdijk. Het onderzoek is anno 2017 nog in volle gang. BZ zorgt onder andere voor de borging van de scope van het onderzoek en voor de afstemming met de waterbeheerder.

Omgevingsmanagement baggerprojecten

Meer informatie

drs. ing. Caspar ter Brake<
drs. ing. Caspar ter Brake

Binnen het integraal projectmanagement vervullen we vaak de rol van omgevingsmanager. Waterschap Hollandse Delta heeft een jaarlijkse baggeropgave van circa 500 kilometer watergangen.

Om het proces vanuit operationeel, tactisch en strategisch oogpunt te verbeteren is een project (volgens IPM-model) gebouwd rond het baggerwerk. De rol van BZ was het definiëren, het organiseren en het uitvoeren van omgevingsmanagement. De te nemen stappen in het omgevingsmanagement zijn in kaart gebracht en vertaald naar bruikbare producten en procedures. Intussen werd het werk uitgevoerd en is in 15 verschillende deelprojecten (voor het eerst in de waterschapsgeschiedenis) in totaal 650 kilometer watergang gebaggerd. Klik hier voor een impressie.

Stages en afstudeeropdrachten

Meer informatie

ing. Wouter Zomer MSc.<
ing. Wouter Zomer MSc.

BZ werkt in samenwerking met de Universiteit Twente aan eigen onderzoeksdoelstellingen. Diverse studenten hebben bij BZ een onderzoeksstage of afstudeeropdracht uitgevoerd in de richting waterveiligheid.

Doelstelling van BZ is om met academisch onderzoek nieuwe kennis en inzichten te vergaren die kunnen bijdragen aan effectiever waterbeheer. De uitkomsten worden meegenomen in de dagelijkse adviespraktijk van BZ.

Veldexperiment zettingsvloeiing

Meer informatie

drs. ing. Caspar ter Brake<
drs. ing. Caspar ter Brake

BZ begeleidde in opdracht van Deltares het onderzoeksproject ‘Meten aan Zettingsvloeiing’ in de Westerschelde. Bij een zettingsvloeiing vervloeit een grote hoeveelheid zand uit de vooroever van dijken. Tijdens de grootschalige proef zijn met behulp van intensief baggerwerk meerdere zettingsvloeiingen gecreëerd en live vastgelegd via monitoringssystemen, met als uiteindelijke doel om de conditie van waterkeringen beter te kunnen voorspellen. In het multidisciplinaire projecten werkten wetenschappers, bedrijfsleven, Rijkswaterstaat, waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het ministerie van Economische Zaken samen. BZ was verantwoordelijk voor de operationele aansturing in het onderzoek en faciliteerde een constructieve samenwerking tussen de partijen en de juiste kennisontwikkeling.

Innovatie in zuivering koffieafvalwater

Meer informatie

ir. Sander Bakkenist MBA<
ir. Sander Bakkenist MBA

Een diagnose van de milieu-impact is de voorbereidende stap om te bepalen welke plantages prioriteit hebben en welke oplossingsrichtingen geschikt zijn. De milieu-impact van koffieplantages hangt af van een aantal factoren die te maken hebben met de efficiëntie van de koffieverwerking, locatie van de koffieverwerkingsinstallaties in relatie tot de rivier, omliggend terrein en productiegrootte.

Directie Stichting IJkdijk

Meer informatie

ing. Wouter Zomer MSc.<
ing. Wouter Zomer MSc.

Stichting IJkdijk is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, overheden en bedrijven, gericht op de ontwikkeling van dijkmonitoring. BZ heeft de directie gevoerd over het samenwerkingsverband in de periode 2008 – 2016. Daarin zijn een tweetal onderzoeksprogramma’s opgezet om grootschalige praktijkproeven uit te voeren op dijken.

Doel van deze programma’s was door het intensief monitoren meer inzicht te krijgen in het gedrag van waterkeringen. De rol van BZ was gericht op een goede samenwerking tussen de partijen met oog voor verschillende belangen, het verkrijgen van cofinanciering, programmamanagement en onderhouden van een bestuurlijk netwerk van stakeholders.

Behoefteonderzoek Dijk Data ServiceCentrum

Meer informatie

ir. Sander Bakkenist MBA<
ir. Sander Bakkenist MBA

In opdracht van STOWA voert BZ onder de vlag vanSt. IJkdijk een verkennend onderzoek uit naar derealisatie van een Dijk Data ServiceCentrum. We werken daarbij samen met TNO, Deltares en NOM, en binnenhet Flood Control 2015 consortium met IBM en Fugro.

Het Dijk Data Servicecentrum (DDSC) is de laatste stap in de ontwikkeling van de innovatieve toepassing: dijkmonitoring met sensoren. In de afgelopen drie jaar hebben onder andere de partners van Stichting IJkdijk, sensorleveranciers en BZ samengewerkt aan de validering van sensortechnieken in dijken. In de eerste fase zijn er experimenten uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden op een daarvoor geschikt gemaakte locatie in het Groningse Bellingwolde. Inmiddels vinden er ook testen plaats met sensoren in bestaande dijken: de ‘Livedijken’. Deze koppeling met de praktijk is de voorlaatste fase. Het DDSC verzamelt de data van de sensoren en is het sluitstuk in de ontwikkeling van een monitoringssysteem van dijken door middel van sensoren.

Opslaan, verwerken en analyseren

Met de realisatie van het DDSC wordt het mogelijk om data van bestaande dijken op te slaan, te verwerken en te analyseren. Nederlandse, maar in de toekomst ook buitenlandse dijken kunnen op deze manier nauwlettend in de gaten gehouden worden. Het DDSC voorziet in een groeiende behoefte om datastromen afkomstig van dijken effectief te beheersen. Met actuele en historische data voorhanden zijn dijkbeheerders beter in staat om beslissingen te nemen.

Afstemmen met beheerder

De ontwikkeling van een effectief DDSC moet worden afgestemd op de gebruikers, de dijkbeheerder. Het verkennende onderzoek van BZ richt zich vooral op de wensen en behoeften van de beheerpraktijk. Hiervoor onderhouden we nauw contact met de beheerders.

Verbetering Inspecties Waterkeringen 2

Meer informatie

ir. Sander Bakkenist MBA<
ir. Sander Bakkenist MBA

Rijkswaterstaat en Stowa hebben besloten dat er een vervolg komt op het programma Verbetering Inspecties Waterkeringen, VIW¨C2. Hierbij is de insteek om met de resultaten van VIW-1 in concrete projecten aan de slag te gaan, om inspecties van waterkeringen in de dagelijkse beheerpraktijk te verbeteren. Hiertoe staan Pilots centraal. Deze pilots kunnen zich richten op de organisatorische en procesmatige inpassing van inspecties van waterkeringen, maar ook op te gebruiken technieken en hulpmiddelen. De inhoud en oriëntatie van de pilots willen Rijkswaterstaat en STOWA in nauw overleg met de waterkeringbeheerders opstellen. Daarom is een rondgang langs alle waterkeringbeheerders van Nederland (waterschappen én Rijkswaterstaat gemaakt.

BZ Innovatiemanagement participeert namens Rijkswaterstaat Waterdienst en STOWA in dit project vanuit haar kennis en ervaring met inspectietechnieken voor waterkeringen.

SUMI: hoe kansrijk zijn innovaties?

Meer informatie

ir. Sander Bakkenist MBA<
ir. Sander Bakkenist MBA

In de grond-, weg-, en waterbouw dienen zich tal van innovatieve methoden, technieken en werkwijzen aan. Rijkswaterstaat en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) vroegen BZ innovatiemanagement beiden een gefundeerd oordeel te geven over de kans dat deze innovaties met succes geïmplementeerd kunnen worden binnen Rijkswaterstaat en Waterschappen.

We introduceerden hiervoor samen met InnovationFit een door TNO ontwikkeld analyse-instrument: SUMI. Het instrument is uniek, want het koppelt de kenmerken van het te introduceren product of de dienst aan het gedrag en de wensen van de markt. Zo kan worden bekeken in hoeverre sprake is van een goede match tussen beide. Bij het uitvoeren van de SUMI-analyses werkt BZ innovatiemanagement samen met InnovationFit en TNO. Ook in andere sectoren (o.a.: voedsel en drank, financiën) slaan we gezamenlijk onze vleugels uit.

Livedijk XL Noorderzijlvest

Meer informatie

ir. Sander Bakkenist MBA<
ir. Sander Bakkenist MBA

Samen met Deltares heeft BZ een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van monitoringssysteem om afgekeurde dijken in de gaten te houden. Sensoren moeten ervoor zorgen dat de veiligheid gewaarborgd blijf totdat er verbeteringen aan de dijken plaats kunnen vinden.

Waterschap Noorderzijlvest moet de komende jaren verbeteringen en versterkingen aanbrengen aan haar dijken. Circa een derde van de dijken in het waterschapsgebied voldoet niet meer aan de gestelde eisen. Om de dijk weer te laten voldoen moeten er maatregelen genomen worden. Hier gaat een traject aan vooraf van planvorming, vergunningen en kostenoverwegingen. En dit traject neemt een aantal jaren in beslag.

Sensoren voor extra veiligheid

Waterschap Noorderzijlvest is dus op zoek naar een tussenoplossing. De mogelijkheid bestaat om in de tussenliggende periode de dijk in gaten te houden met sensoren. Daarom heeft BZ Innovatiemanagement voor Noorderzijlvest een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van sensoren in dijkmonitoring. Samen met Deltares voerden we analyses uit en bepaalden we een strategie. Met het onderzoek heeft Noorderzijlvest een mogelijke oplossing in handen om de veiligheid te waarborgen totdat de dijk weer voldoet aan de eisen.

Grootschalige toepassing

In een eerder experiment is ook sensortechniek aangebracht in een bestaande dijk. In het project Livedijk Eemshaven werd 600 meter van de Westelijke schermdijk om de Eemshaven uitgerust met sensoren. BZ leidde dit project in opdracht van STOWA. In het project Livedijk XL gaat het om 20 kilometer dijk waarin sensortechniek wordt toegepast. Naast veiligheid leveren de sensoren een schat aan data over de toestand van dijken onder bepaalde omstandigheden.

Nieuwe Handreiking Inspectie Waterkeringen

Meer informatie

ir. Sander Bakkenist MBA<
ir. Sander Bakkenist MBA

De Handreiking Inspectie Waterkeringen wordt geschreven voor waterbeheerders om de inspectie van waterkeringen te optimaliseren. In opdracht van STOWA en Rijkswaterstaat werkt BZ samen met INFRAM en RPS BCC aan de totstandkoming van deze handreiking.

Rijkswaterstaat en STOWA hebben de afgelopen jaren gezamenlijk gewerkt aan de professionalisering van de inspectie van waterkeringen. De vergaarde kennis en inzichten worden in 2011 verzameld in een nieuwe versie van de Handreiking Inspectie Waterkeringen. De handreiking geeft een beknopt overzicht van de beschikbare kennis over faalmechanismen en toetsing van de keringen. Daarnaast biedt de handreiking een overzicht van de beschikbare inspectietechnieken. Door participatie in experimenten, praktijkproeven en pilotprojecten heeft BZ veel ervaring opgedaan met de toepassing van innovatieve inspectietechnieken van waterkeringen. Daarom heeft BZ de taak gekregen het technische deel van de handreiking te verzorgen en ontstane kennis te implementeren in de beheerpraktijk.

Toepassing van innovatieve inspectietechnieken

Nieuwe inspectietechnieken kunnen door middel van onder andere sensoren meer inzicht bieden in het gedrag en de toestand van een waterkering. Deze informatie is een goede aanvulling op de visuele inspectie van keringen en maakt een betere toetsing mogelijk. De nieuwe handreiking wordt een bundeling van kennis van: visuele inspectie en nieuwe inspectietechnieken en creëert een totaalplaatje. De inspecteur en beheerder van de waterkering krijgen zo beter inzicht in inspectiemogelijkheden.

Livedijk Eemshaven

Meer informatie

ing. Wouter Zomer MSc.<
ing. Wouter Zomer MSc.

In het noorden van de provincie Groningen ligt de westelijke schermdijk van de Eemshaven. In deze eerste ‘Livedijk’ van Nederland wordt de toepassing van sensortechniek getest. Het project is uitgevoerd door stichting IJkdijk, STOWA en Waterschap Noorderzijlvest. In opdracht van STOWA was BZ Innovatiemanagement initiator van het project, ontwikkelde het projectplan en voerde het projectmanagement.

Unieke dijk

De inspectie van dijken met sensoren levert voor waterbeheerders een aantal interessante voordelen op. Inspectie is op deze manier minder tijdrovend en levert actuele informatie. De westelijke schermdijk van de Eemshaven is de eerste dijk in Nederland waar sensortechniek wordt toegepast. De dijk is daarmee uniek in Nederland. En vooral omdat het project heeft aangetoond dat toepassing van sensoren in dijkinspectie mogelijk is.

Eerste in de serie van ‘Livedijken’

Het doel van de Livedijk Eemshaven was om te kijken hoe de sensoren werken in de praktijk. Want dat de sensoren werken onder gecontroleerde omstandigheden is al eerder aangetoond in een tweetal experimenten. Deze vonden plaats op de proeflocatie van Stichting IJkdijk en werden onder andere uitgevoerd door Deltares, TNO, Rijkswaterstaat, STOWA en BZ. Aan de hand van deze experimenten is een set sensortechnieken samengesteld die geschikt blijken om de een dijk te inspecteren. De Livedijk Eemshaven is de eerste in de serie van ‘Livedijken’. De bedoeling is namelijk om andere bestaande dijken ook uit te rusten met sensortechniek. Door in de ‘Livedijken’ langdurig en onder verschillende omstandigheden te meten, krijgen we meer inzicht in de toepassing van sensoren in de inspectie van bestaande dijken. De volgende stap is de realisatie van een systeem waarin de sterkte van de dijk actief kan worden gemeten en voorspeld.

Innovatie in waterplantkartering

Meer informatie

ir. Sander Bakkenist MBA<
ir. Sander Bakkenist MBA

Waterplanten vormen een belangrijke indicator voor de ecologische vitaliteit van een watersysteem. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom jaarlijks de verbreiding van verschillende waterplanten in het IJsselmeergebied. Dit doet zij aan de hand van veldkarteringen, een zeer nauwkeurige maar arbeidsintensieve en dus kostbare methode. Vandaar dat de RWS-directie IJsselmeergebied een aantal innovatieve informatie-inwinmethodieken heeft laten toetsen op haalbaarheid en betaalbaarheid.

BZ innovatiemanagement begeleidde de toetsing en deed een aantal zakelijke voorstellen. Dat heeft ertoe geleid dat RWS in 2006 is gestart met aardobservatietechnologie voor waterplantenkartering.

Onderhoudsconcept voor werk aan de weg

Meer informatie

ing. Wouter Zomer MSc.<
ing. Wouter Zomer MSc.

Rijkswaterstaat is volop in actie om de kwaliteit van het wegennet op een goed niveau te krijgen en te houden. Voorafgaand aan het daadwerkelijke onderhoud, moet er natuurlijk het nodige gebeuren. BZ innovatiemanagement ondersteunde Rijkswaterstaat, Wegendistrict Friesland bij het plannen van het wegenonderhoud en onderhoud aan kunstwerken in de komende jaren. Daarvoor introduceerden wij een cyclisch onderhoudsconcept.

Deze toepassing van dit concept is in bepaalde sectoren al vrij gebruikelijk, zoals in de elektrotechniek. In dit project bleek dat het ook uitstekende diensten kan bewijzen in de planning van het onderhoud aan wegen en kunstwerken.

Business Groep Water: samen werken aan geïntegreerde dienstverlening

Meer informatie

ir. Sander Bakkenist MBA<
ir. Sander Bakkenist MBA

Het Geomatics Business Park in Marknesse is een verzamelplaats voor, en krachtenbundeling van bedrijven en kennisinstituten die opereren op het snijvlak van remote sensing, geo-wetenschappen en informatietechnologie. BZ innovatiemanagement neemt deel aan dit initiatief.

Binnen GBP hebben we het initiatief genomen voor het opzetten en vormgeven van een de businessgroep Water. Zeven MKB-bedrijven en drie kennisinstituten leveren nu gezamenlijk een breed, goed elkaar afgestemd en innovatief dienstenpakket op het gebied van waterbeheer en monitoring. De bedrijven doen gezamenlijk Research & Development en marketing. De eerste resultaten zijn bijzonder goed: betere en meer op maat gesneden dienstverlening aan klanten, meer business voor de deelnemende bedrijven.