Overzicht BZ Projecten

Stages en afstudeeropdrachten

BZ werkt in samenwerking met de Universiteit Twente aan eigen onderzoeksdoelstellingen. Diverse studenten hebben bij BZ een onderzoeksstage of afstudeeropdracht uitgevoerd in de richting waterveiligheid.

Doelstelling van BZ is om met academisch onderzoek nieuwe kennis en inzichten te vergaren die kunnen bijdragen aan effectiever waterbeheer. De uitkomsten worden meegenomen in de dagelijkse adviespraktijk van BZ.

Innovatie in zuivering koffieafvalwater

Een diagnose van de milieu-impact is de voorbereidende stap om te bepalen welke plantages prioriteit hebben en welke oplossingsrichtingen geschikt zijn. De milieu-impact van koffieplantages hangt af van een aantal factoren die te maken hebben met de efficiëntie van de koffieverwerking, locatie van de koffieverwerkingsinstallaties in relatie tot de rivier, omliggend terrein en productiegrootte.

SUMI: hoe kansrijk zijn innovaties?

In de grond-, weg-, en waterbouw dienen zich tal van innovatieve methoden, technieken en werkwijzen aan. Rijkswaterstaat en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) vroegen BZ innovatiemanagement beiden een gefundeerd oordeel te geven over de kans dat deze innovaties met succes geïmplementeerd kunnen worden binnen Rijkswaterstaat en Waterschappen.

We introduceerden hiervoor samen met InnovationFit een door TNO ontwikkeld analyse-instrument: SUMI. Het instrument is uniek, want het koppelt de kenmerken van het te introduceren product of de dienst aan het gedrag en de wensen van de markt. Zo kan worden bekeken in hoeverre sprake is van een goede match tussen beide. Bij het uitvoeren van de SUMI-analyses werkt BZ innovatiemanagement samen met InnovationFit en TNO. Ook in andere sectoren (o.a.: voedsel en drank, financiën) slaan we gezamenlijk onze vleugels uit.

Livedijk XL Noorderzijlvest

Samen met Deltares heeft BZ een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van monitoringssysteem om afgekeurde dijken in de gaten te houden. Sensoren moeten ervoor zorgen dat de veiligheid gewaarborgd blijf totdat er verbeteringen aan de dijken plaats kunnen vinden.

Waterschap Noorderzijlvest moet de komende jaren verbeteringen en versterkingen aanbrengen aan haar dijken. Circa een derde van de dijken in het waterschapsgebied voldoet niet meer aan de gestelde eisen. Om de dijk weer te laten voldoen moeten er maatregelen genomen worden. Hier gaat een traject aan vooraf van planvorming, vergunningen en kostenoverwegingen. En dit traject neemt een aantal jaren in beslag.

Sensoren voor extra veiligheid

Waterschap Noorderzijlvest is dus op zoek naar een tussenoplossing. De mogelijkheid bestaat om in de tussenliggende periode de dijk in gaten te houden met sensoren. Daarom heeft BZ Innovatiemanagement voor Noorderzijlvest een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van sensoren in dijkmonitoring. Samen met Deltares voerden we analyses uit en bepaalden we een strategie. Met het onderzoek heeft Noorderzijlvest een mogelijke oplossing in handen om de veiligheid te waarborgen totdat de dijk weer voldoet aan de eisen.

Grootschalige toepassing

In een eerder experiment is ook sensortechniek aangebracht in een bestaande dijk. In het project Livedijk Eemshaven werd 600 meter van de Westelijke schermdijk om de Eemshaven uitgerust met sensoren. BZ leidde dit project in opdracht van STOWA. In het project Livedijk XL gaat het om 20 kilometer dijk waarin sensortechniek wordt toegepast. Naast veiligheid leveren de sensoren een schat aan data over de toestand van dijken onder bepaalde omstandigheden.

Livedijk Eemshaven

In het noorden van de provincie Groningen ligt de westelijke schermdijk van de Eemshaven. In deze eerste ‘Livedijk’ van Nederland wordt de toepassing van sensortechniek getest. Het project is uitgevoerd door stichting IJkdijk, STOWA en Waterschap Noorderzijlvest. In opdracht van STOWA was BZ Innovatiemanagement initiator van het project, ontwikkelde het projectplan en voerde het projectmanagement.

Unieke dijk

De inspectie van dijken met sensoren levert voor waterbeheerders een aantal interessante voordelen op. Inspectie is op deze manier minder tijdrovend en levert actuele informatie. De westelijke schermdijk van de Eemshaven is de eerste dijk in Nederland waar sensortechniek wordt toegepast. De dijk is daarmee uniek in Nederland. En vooral omdat het project heeft aangetoond dat toepassing van sensoren in dijkinspectie mogelijk is.

Eerste in de serie van ‘Livedijken’

Het doel van de Livedijk Eemshaven was om te kijken hoe de sensoren werken in de praktijk. Want dat de sensoren werken onder gecontroleerde omstandigheden is al eerder aangetoond in een tweetal experimenten. Deze vonden plaats op de proeflocatie van Stichting IJkdijk en werden onder andere uitgevoerd door Deltares, TNO, Rijkswaterstaat, STOWA en BZ. Aan de hand van deze experimenten is een set sensortechnieken samengesteld die geschikt blijken om de een dijk te inspecteren. De Livedijk Eemshaven is de eerste in de serie van ‘Livedijken’. De bedoeling is namelijk om andere bestaande dijken ook uit te rusten met sensortechniek. Door in de ‘Livedijken’ langdurig en onder verschillende omstandigheden te meten, krijgen we meer inzicht in de toepassing van sensoren in de inspectie van bestaande dijken. De volgende stap is de realisatie van een systeem waarin de sterkte van de dijk actief kan worden gemeten en voorspeld.

Innovatie in waterplantkartering

Waterplanten vormen een belangrijke indicator voor de ecologische vitaliteit van een watersysteem. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom jaarlijks de verbreiding van verschillende waterplanten in het IJsselmeergebied. Dit doet zij aan de hand van veldkarteringen, een zeer nauwkeurige maar arbeidsintensieve en dus kostbare methode. Vandaar dat de RWS-directie IJsselmeergebied een aantal innovatieve informatie-inwinmethodieken heeft laten toetsen op haalbaarheid en betaalbaarheid.

BZ innovatiemanagement begeleidde de toetsing en deed een aantal zakelijke voorstellen. Dat heeft ertoe geleid dat RWS in 2006 is gestart met aardobservatietechnologie voor waterplantenkartering.