Overzicht BZ Projecten

Dijkversterkingsprogramma Hollandse Delta

In het kader van het HWBP-2 versterkte waterschap Hollandse Delta 60 kilometer primaire kering. Het waterschap heeft hiertoe een dijkversterkingsprogramma opgezet met daarin verschillende versterkingsprojecten, georganiseerd volgens IPM-model. In de afrondende fase van de projecten mocht BZ zich richten op twee cruciale processen in projecten: oplevering en overdracht en kennisborging binnen de organisatie. Met name voor de opdrachtgever wordt het succes van de projecten met name bepaald door een soepele overdracht aan de beheersorganisatie, waarbij de schat aan kennis en ervaring geborgd wordt binnen de organisatie. Deze vorm van procesmanagement werd uitgevoerd vanuit een intermedierende rol waarin BZ zich thuisvoelt: op het snijvlak van organisatie en techniek en tussen project en staande organisatie.

WBI Beoordeling primaire keringen Noorderzijlvest

BZ ondersteunde Waterschap Noorderzijlvest bij de implementatie van de nieuwe beoordelingssystematiek van de primaire keringen (WBI 2017). We adviseerden over het interne bedrijfsproces, identificeerden benodigde capaciteiten en competenties en maakten een plan van aanpak voor de implementatie.

Daarnaast voerde BZ een deel van de beoordelingen van de dijkvakken uit volgens de WBI systematiek. Hierbij werkten we intensief samen met betrokken medewerkers van het waterschap en extern deskundigen. De rol van BZ bestond uit coördinatie in de opstartfase, het leveren van kennis en training on-the-job in de realisatiefase. Meer informatie over de WBI systematiek is te vinden op de helpdesk water.

Onderhoudsconcept voor werk aan de weg

Rijkswaterstaat is volop in actie om de kwaliteit van het wegennet op een goed niveau te krijgen en te houden. Voorafgaand aan het daadwerkelijke onderhoud, moet er natuurlijk het nodige gebeuren. BZ innovatiemanagement ondersteunde Rijkswaterstaat, Wegendistrict Friesland bij het plannen van het wegenonderhoud en onderhoud aan kunstwerken in de komende jaren. Daarvoor introduceerden wij een cyclisch onderhoudsconcept.

Deze toepassing van dit concept is in bepaalde sectoren al vrij gebruikelijk, zoals in de elektrotechniek. In dit project bleek dat het ook uitstekende diensten kan bewijzen in de planning van het onderhoud aan wegen en kunstwerken.