Overzicht BZ Projecten

WBI Beoordeling primaire keringen Noorderzijlvest

BZ ondersteunde Waterschap Noorderzijlvest bij de implementatie van de nieuwe beoordelingssystematiek van de primaire keringen (WBI 2017). We adviseerden over het interne bedrijfsproces, identificeerden benodigde capaciteiten en competenties en maakten een plan van aanpak voor de implementatie.

Daarnaast voerde BZ een deel van de beoordelingen van de dijkvakken uit volgens de WBI systematiek. Hierbij werkten we intensief samen met betrokken medewerkers van het waterschap en extern deskundigen. De rol van BZ bestond uit coördinatie in de opstartfase, het leveren van kennis en training on-the-job in de realisatiefase. Meer informatie over de WBI systematiek is te vinden op de helpdesk water.

Projectmanagement DMC-systeem Veessen

In het kader van het landelijke onderzoek naar de aanpak van Piping is een onderzoeksproject uitgevoerd naar de toepassing van het Dijk Monitoring en Conditioneringsysteem (DMC systeem). Het systeem is een drainageconstructie welke wordt ingezet om de stabiliteit van de dijk te verhogen.

Het systeem is geïnstalleerd in de IJsseldijk, nabij Veessen. BZ leidde het onderzoeksproject, dat een samenwerking is tussen Waterschap Vallei en Veluwe, VolkerWessels Telecom, Landustrie Sneek en Stichting FloodControl IJkdijk. Het onderzoek is anno 2017 nog in volle gang. BZ zorgt onder andere voor de borging van de scope van het onderzoek en voor de afstemming met de waterbeheerder.

Omgevingsmanagement baggerprojecten

Binnen het integraal projectmanagement vervullen we vaak de rol van omgevingsmanager. Waterschap Hollandse Delta heeft een jaarlijkse baggeropgave van circa 500 kilometer watergang.

Om het proces vanuit operationeel, tactisch en strategisch oogpunt te verbeteren is een project (volgens IPM-model) gebouwd rond het baggerwerk. De rol van BZ was het definiëren, het organiseren en het uitvoeren van omgevingsmanagement. De te nemen stappen in het omgevingsmanagement zijn in kaart gebracht en vertaald naar bruikbare producten en procedures. Intussen werd het werk uitgevoerd en is in 15 verschillende deelprojecten (voor het eerst in de waterschapsgeschiedenis) in totaal 650 kilometer watergang gebaggerd.

Directie Stichting IJkdijk

Stichting IJkdijk is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, overheden en bedrijven, gericht op de ontwikkeling van dijkmonitoring. BZ heeft de directie gevoerd over het samenwerkingsverband in de periode 2008 – 2016. Daarin zijn een tweetal onderzoeksprogramma’s opgezet om grootschalige praktijkproeven uit te voeren op dijken.

Doel van deze programma’s was door het intensief monitoren meer inzicht te krijgen in het gedrag van waterkeringen. De rol van BZ was gericht op een goede samenwerking tussen de partijen met oog voor verschillende belangen, het verkrijgen van cofinanciering, programmamanagement en onderhouden van een bestuurlijk netwerk van stakeholders.

Livedijk XL Noorderzijlvest

Samen met Deltares heeft BZ een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van monitoringssysteem om afgekeurde dijken in de gaten te houden. Sensoren moeten ervoor zorgen dat de veiligheid gewaarborgd blijf totdat er verbeteringen aan de dijken plaats kunnen vinden.

Waterschap Noorderzijlvest moet de komende jaren verbeteringen en versterkingen aanbrengen aan haar dijken. Circa een derde van de dijken in het waterschapsgebied voldoet niet meer aan de gestelde eisen. Om de dijk weer te laten voldoen moeten er maatregelen genomen worden. Hier gaat een traject aan vooraf van planvorming, vergunningen en kostenoverwegingen. En dit traject neemt een aantal jaren in beslag.

Sensoren voor extra veiligheid

Waterschap Noorderzijlvest is dus op zoek naar een tussenoplossing. De mogelijkheid bestaat om in de tussenliggende periode de dijk in gaten te houden met sensoren. Daarom heeft BZ Innovatiemanagement voor Noorderzijlvest een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van sensoren in dijkmonitoring. Samen met Deltares voerden we analyses uit en bepaalden we een strategie. Met het onderzoek heeft Noorderzijlvest een mogelijke oplossing in handen om de veiligheid te waarborgen totdat de dijk weer voldoet aan de eisen.

Grootschalige toepassing

In een eerder experiment is ook sensortechniek aangebracht in een bestaande dijk. In het project Livedijk Eemshaven werd 600 meter van de Westelijke schermdijk om de Eemshaven uitgerust met sensoren. BZ leidde dit project in opdracht van STOWA. In het project Livedijk XL gaat het om 20 kilometer dijk waarin sensortechniek wordt toegepast. Naast veiligheid leveren de sensoren een schat aan data over de toestand van dijken onder bepaalde omstandigheden.

Livedijk Eemshaven

In het noorden van de provincie Groningen ligt de westelijke schermdijk van de Eemshaven. In deze eerste ‘Livedijk’ van Nederland wordt de toepassing van sensortechniek getest. Het project is uitgevoerd door stichting IJkdijk, STOWA en Waterschap Noorderzijlvest. In opdracht van STOWA was BZ Innovatiemanagement initiator van het project, ontwikkelde het projectplan en voerde het projectmanagement.

Unieke dijk

De inspectie van dijken met sensoren levert voor waterbeheerders een aantal interessante voordelen op. Inspectie is op deze manier minder tijdrovend en levert actuele informatie. De westelijke schermdijk van de Eemshaven is de eerste dijk in Nederland waar sensortechniek wordt toegepast. De dijk is daarmee uniek in Nederland. En vooral omdat het project heeft aangetoond dat toepassing van sensoren in dijkinspectie mogelijk is.

Eerste in de serie van ‘Livedijken’

Het doel van de Livedijk Eemshaven was om te kijken hoe de sensoren werken in de praktijk. Want dat de sensoren werken onder gecontroleerde omstandigheden is al eerder aangetoond in een tweetal experimenten. Deze vonden plaats op de proeflocatie van Stichting IJkdijk en werden onder andere uitgevoerd door Deltares, TNO, Rijkswaterstaat, STOWA en BZ. Aan de hand van deze experimenten is een set sensortechnieken samengesteld die geschikt blijken om de een dijk te inspecteren. De Livedijk Eemshaven is de eerste in de serie van ‘Livedijken’. De bedoeling is namelijk om andere bestaande dijken ook uit te rusten met sensortechniek. Door in de ‘Livedijken’ langdurig en onder verschillende omstandigheden te meten, krijgen we meer inzicht in de toepassing van sensoren in de inspectie van bestaande dijken. De volgende stap is de realisatie van een systeem waarin de sterkte van de dijk actief kan worden gemeten en voorspeld.