Overzicht BZ Projecten

Monitoringsnetwerk Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel werkt aan een monitoringsnetwerk voor hun primaire waterkeringen. BZIM voert voor de eerste fase van het project, een pilotproject, het projectmanagement. Bij een succesvolle pilot volgt uitrol naar andere primaire waterkeringen.

Per eind 2022 is het eerste deel van het monitoringsnetwerk gerealiseerd. Tezamen met eerder uitgevoerde geofysische en geotechnische metingen naar de bodemopbouw moet dit leiden tot verbetering van het geohydrologisch model van het waterschap. Met een verbeterd model kan vervolgens de dijksterkte nauwkeuriger worden bepaald.

Naast de technische realisatie van het monitoringsnetwerk wordt diepe implementatie van het gebruik van geacquireerde data en informatie binnen de werkorganisatie gerealiseerd. Want alleen het actief en in min of meer dagelijkse omstandigheden gebruiken van dijkdata leidt uiteindelijk tot goede implementatie van dijkmonitoring in het dijkbeheer. De ingewonnen dijkdata wordt gebruikt ter objectieve onderbouwing van de zorgplicht en in alle levensfasen van de dijk: van beheer, beoordeling, versterking tot calamiteiten.

Herinrichting Nieuwe Wetering

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta ontwikkelt samen met de omgeving plannen om de Nieuwe Wetering opnieuw in te richten. Dit wordt gedaan door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het vispasseerbaar maken van stuwen. Verder wordt het beheer- en onderhoudsplan voor deze watergang geoptimaliseerd. BZIM vervult hier de rol van omgevingsmanager. BZIm treedt in contact met de omgeving om klanteisen op te halen en ontwerpstappen te bespreken. Dit moet uiteindelijk leiden tot een uitvoerbaar en gedragen ontwerp dat voldoet aan de regelgeving van de Kaderrichtlijn Water. Meer weten over dit project? Klik hier voor een link naar een informatievideo.

Programma-management Lumbricus

Lumbricus (Latijn: Aardworm) is de benaming van een onderzoeksprogramma van samenwerkende waterschappen en kennisinstellingen. In Lumbricus worden technieken en methoden beproefd om tot klimaatrobuuste bodem- en watersysteem op de hoge zandgronden te komen. In een tweetal proeftuinen wordt met ingelanden in pilotprojecten gewerkt aan herinrichting van beekdalen, klimaatadaptieve drainage bij agrariërs, grondbeheer met extra aandacht voor organisch stofgehalte, betere rekeninstrumentaria en nieuwe manieren van beleidsvorming met betrokkenen. Steeds gericht op het beter kunnen omgaan met periode van extremen: nat, droog of warm als gevolg van een veranderend klimaat.

Het programma zit in zijn laatste fase waarin kennisoverdracht en verantwoording van belang zijn. BZ is gevraagd deze fase van het programma te coördineren. Daarvoor gebruiken we onze kennis van hydrologie en ervaring met samenwerkingsverbanden en kennisoverdracht.

Omgevings- management beweegbare bruggen en sluizen Brabant

Rijkswaterstaat Zuid Nederland bedient haar beweegbare bruggen en sluizen In Brabant en Limburg op afstand. Dit betekent een netwerk van ruim 100 objecten, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en industriële automatiseringscomponenten. Beheer en onderhoud van dit netwerk is belegd bij een projectteam van RWS PPO.

BZ verzorgt het omgevingsmanagement hiervan. We functioneren als spil in werkveld met lokale overheden, belangenpartijen en de interne organisatie. We streven naar toestemming, medewerking en enthousiasme onder deze stakeholders en daarmee naar de maatschappelijke inbedding van het project.

Dijkversterkingsprogramma Hollandse Delta

In het kader van het HWBP-2 versterkte waterschap Hollandse Delta 60 kilometer primaire kering. Het waterschap heeft hiertoe een dijkversterkingsprogramma opgezet met daarin verschillende versterkingsprojecten.

BZ richtte zich op twee cruciale processen in projecten: oplevering en overdracht en kennisborging binnen de organisatie. Met name voor de opdrachtgever wordt het succes van de projecten met name bepaald door een soepele overdracht aan de beheersorganisatie, waarbij de schat aan kennis en ervaring geborgd wordt binnen de organisatie. Deze vorm van procesmanagement werd uitgevoerd vanuit een intermedierende rol waarin BZ zich thuisvoelt: op het snijvlak van organisatie en techniek en tussen project en staande organisatie.

Hollandse Delta deelt de opgedane kennis binnen het dijkversterkingsprogramma via Virtual Reality. Bekijk de lessons learnt via 360 graden VR beleving hier

Projectmanagement DMC-systeem Veessen

In het kader van het landelijke onderzoek naar de aanpak van Piping is een onderzoeksproject uitgevoerd naar de toepassing van het Dijk Monitoring en Conditioneringsysteem (DMC systeem). Het systeem is een drainageconstructie welke wordt ingezet om de stabiliteit van de dijk te verhogen.

Het systeem is geïnstalleerd in de IJsseldijk, nabij Veessen. BZ leidde het onderzoeksproject, dat een samenwerking is tussen Waterschap Vallei en Veluwe, VolkerWessels Telecom, Landustrie Sneek en Stichting FloodControl IJkdijk. Het onderzoek is anno 2017 nog in volle gang. BZ zorgt onder andere voor de borging van de scope van het onderzoek en voor de afstemming met de waterbeheerder.

Omgevings- management baggerprojecten

Binnen het integraal projectmanagement vervullen we vaak de rol van omgevingsmanager. Waterschap Hollandse Delta heeft een jaarlijkse baggeropgave van circa 500 kilometer watergangen.

Om het proces vanuit operationeel, tactisch en strategisch oogpunt te verbeteren is een project (volgens IPM-model) gebouwd rond het baggerwerk. De rol van BZ was het definiëren, het organiseren en het uitvoeren van omgevingsmanagement. De te nemen stappen in het omgevingsmanagement zijn in kaart gebracht en vertaald naar bruikbare producten en procedures. Intussen werd het werk uitgevoerd en is in 15 verschillende deelprojecten (voor het eerst in de waterschapsgeschiedenis) in totaal 650 kilometer watergang gebaggerd. Klik hier voor een impressie.

Veldexperiment zettingsvloeiing

BZ begeleidde in opdracht van Deltares het onderzoeksproject ‘Meten aan Zettingsvloeiing’ in de Westerschelde. Bij een zettingsvloeiing vervloeit een grote hoeveelheid zand uit de vooroever van dijken. Tijdens de grootschalige proef zijn met behulp van intensief baggerwerk meerdere zettingsvloeiingen gecreëerd en live vastgelegd via monitoringssystemen, met als uiteindelijke doel om de conditie van waterkeringen beter te kunnen voorspellen. In het multidisciplinaire projecten werkten wetenschappers, bedrijfsleven, Rijkswaterstaat, waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het ministerie van Economische Zaken samen. BZ was verantwoordelijk voor de operationele aansturing in het onderzoek en faciliteerde een constructieve samenwerking tussen de partijen en de juiste kennisontwikkeling.

Directie Stichting IJkdijk

Stichting IJkdijk is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, overheden en bedrijven, gericht op de ontwikkeling van dijkmonitoring. BZ heeft de directie gevoerd over het samenwerkingsverband in de periode 2008 – 2016. Daarin zijn een tweetal onderzoeksprogramma’s opgezet om grootschalige praktijkproeven uit te voeren op dijken.

Doel van deze programma’s was door het intensief monitoren meer inzicht te krijgen in het gedrag van waterkeringen. De rol van BZ was gericht op een goede samenwerking tussen de partijen met oog voor verschillende belangen, het verkrijgen van cofinanciering, programmamanagement en onderhouden van een bestuurlijk netwerk van stakeholders.