Onze diensten

Bedrijfspresentatie

Waterveiligheid

Projecten »

Zo’n 60% van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Het Deltaprogramma Waterveiligheid heeft veel aandacht voor de bescherming van Nederland tegen hoogwater. BZ helpt dijkbeheerders om hun waterkeringen veilig te maken en te houden. We beoordelen dijken op basis van het WBI en stellen monitoringstrategieën op om de ontwerpen van dijkversterkingen te optimaliseren. State of the art monitoring heeft sinds de oprichting van ons bureau een speciale plaats ingenomen. We hebben een eigen onderzoeksprogramma, werken intensief samen met kennisinstellingen en onderwijs en zijn nauw betrokken bij toonaangevende programma’s als IJkdijk, FloodControl en de projecten in de Hedwige- en Prosperpolder (Polder2C’s, Living Lab). We verzorgen daarnaast diverse vakopleidingen rond dijkbeheer.

Wateroverlast

Projecten »

Door de klimaatveranderingen hebben we te kampen met een veranderende wateraanbod. Dat levert vaak maatschappelijke problemen op. Te veel water zorgt voor (grond)wateroverlast. Maar in droge perioden is voldoende water ook belangrijk voor bebouwing, landbouw en natuur. Dat vraagt om goed doordacht waterbeheer. We helpen onze opdrachtgevers om vraagstukken rond waterkwantiteit effectief en onderbouwd aan te pakken. Aan de hand van lokaal onderzoek, kennis en ervaring geven we inzicht in gevolgen en effecten en brengen we een advies op maat uit om de problemen met riolering, water en grondwater op te lossen en problemen in de toekomst te voorkomen.

Projectmanagement

Projecten »

Projecten staan aan de basis van de stapsgewijze verbetering van onze waterrijke omgeving. Onze adviseurs zijn bedreven in het managen van projecten of programma’s, rond aanleg of onderhoud van water en omgeving. Naast de beheersing van tijd, geld en kwaliteit, sturen we op begrip onder stakeholders. Projecten waarin de spelers elkaar beter begrijpen, kennen meer draagvlak en hebben minder knelpunten in uitvoering. Dit faciliteren we graag. BZ is via raamcontracten partner van diverse waterschappen voor de levering van (IPM-)professionals. In dat kader werken we ook samen met zelfstandigen, en zijn we altijd op zoek naar versterking.

BZ Projecten

Overzicht projecten

Programma-management Lumbricus

Lumbricus (Latijn: Aardworm) is de benaming van een onderzoeksprogramma van samenwerkende waterschappen en kennisinstellingen. In Lumbricus worden technieken en methoden beproefd om tot klimaatrobuuste bodem- en watersysteem op de hoge zandgronden te komen. In een tweetal proeftuinen wordt met ingelanden in pilotprojecten gewerkt aan herinrichting van beekdalen, klimaatadaptieve drainage bij agrariërs, grondbeheer met extra aandacht voor organisch stofgehalte, betere rekeninstrumentaria en nieuwe manieren van beleidsvorming met betrokkenen. Steeds gericht op het beter kunnen omgaan met periode van extremen: nat, droog of warm als gevolg van een veranderend klimaat.

Het programma zit in zijn laatste fase waarin kennisoverdracht en verantwoording van belang zijn. BZ is gevraagd deze fase van het programma te coördineren. Daarvoor gebruiken we onze kennis van hydrologie en ervaring met samenwerkingsverbanden en kennisoverdracht.

Geohydrologisch onderzoek Wekerom

Gemeente Ede werkt aan de planvorming voor een uitbreidingslocatie in Wekerom.

Voor de gemeente voeren we een (geo-)hydrologisch onderzoek uit om de randvoorwaarden voor de uitbreidingslocatie te bepalen. De grondwaterfluctuaties bepalen bijvoorbeeld in hoeverre er opgehoogd moet gaan worden. Daarnaast geven we aan welke maatregelen nodig zijn om het hemelwater tijdelijk te bergen in het gebied dan wel (vertraagd) af te voeren naar een retentievoorziening. Voor deze retentievoorziening gaan we de benodigde afmetingen en optredende peilstijgingen na. De resultaten van het onderzoek geven concrete handvaten voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan.

Grondwateroverlast Hengelo

In Hengelo zijn diverse grondwateraandachtsgebieden. Dit zijn gebieden waarvan bekend is dat er regelmatig hoge grondwaterstanden voorkomen en de bewoners al langer tijd grondwateroverlast ervaren.

We hebben een nader onderzoek uitgevoerd om de omvang van het gebied met te hoge grondwaterstanden af te kaderen. Dit hebben we gedaan met lokaal geohydrologisch onderzoek: we hebben boringen en peilbuizen geplaatst en de grondwaterstanden gemonitord. Het onderzoek is erop gericht om de lokale situatie te begrijpen. Hoge grondwaterstanden leiden niet altijd tot overlast. Daarom hebben we ook een enquête uitgevoerd om de overlast onder de bewoners in beeld te brengen. De meetresultaten en de resultaten van de enquête hebben we geanalyseerd en gecombineerd. Vervolgens hebben we op basis van het gemeentelijke grondwaterbeleid bepaald of en waar sprake is van structurele grondwateroverlast. Het onderzoek biedt voor de gemeente de onderbouwing of en waar drainage (of andere maatregelen) nodig is om de structurele overlast aan te pakken.

BZ Actueel

Nieuwsoverzicht

Aandacht voor Lumbricus

Team versterkt met Marnix van Rees

Living Lap Hedwige- en Prosperpolder in Land+Water

Wellendetectie met Infrarood

Maak hieronder kennis met ons team. Wil je mee informatie? Schroom niet om contact op te nemen.

Wil je deel uitmaken van dit team? Bekijk hier onze vacatures

Foto ir. Sander Bakkenist MBA

ir. Sander Bakkenist MBA

Sander adviseert over de rol van veldwaarnemingen, monitoring en grondonderzoek bij wateroverlast in het bebouwde gebied en waterveiligheidsanalyse van dijken. Hij is daarnaast werkzaam als procesbegeleider bij het toepassen van de WBI systematiek en als docent in het nascholingsonderwijs.

Foto ing. Wouter Zomer MSc.

ing. Wouter Zomer MSc.

Wouter adviseert over monitoringsstrategieën bij dijken en is betrokken bij onderzoek op gebied van LCM. Hij onderhoudt een flink netwerk van beslissers en beïnvloeders op gebied van waterveiligheid en hij is mede-initiatiefnemer van het Netwerk Dijkmonitoring.

Foto drs. ing. Caspar ter Brake

drs. ing. Caspar ter Brake

Caspar ter Brake is werkzaam als projectmanager in projecten rond aanleg en onderhoud van diverse waterassets. In zijn aanpak combineert hij het succes van technische oplossingen met het draagvlak in de omgeving.

Foto ir. Johan Bouma

ir. Johan Bouma

Johan is expert op het gebied van stedelijk water, grondwater en klimaat. Hij zorgt voor gedegen onderzoek en onderbouwd advies rond water- en grondwateroverlast in het bebouwde gebied, zowel beleidsmatig als technisch-inhoudelijk.

Foto dr. Nico Pals

dr. Nico Pals

Dr Nico Pals is een zeer ervaren onderzoeker en projectmanager op het gebied van sensortoepassingen in de waterveiligheidsector zoals IJkdijk, UrbanFlood en Floodcontrol.

Foto ir. Jasper Bink

ir. Jasper Bink

Jasper is betrokken bij multidisciplinaire projecten in waterbeheer. Hij is erop gericht om projecten en geldende belangen goed te organiseren en te faciliteren. Met zijn civiele achtergrond levert hij ook een inhoudelijke bijdrage.

Foto ir. Sean Roelofs

ir. Sean Roelofs

Sean Roelofs volgde de master Civil Engineering and Management aan de Universiteit Twente. Met zijn civiele achtergrond is hij vooral betrokken bij projecten rond waterveiligheid, wateroverlast en grondwateroverlast.

Foto drs. ing. Jose van de Griendt

drs. ing. Jose van de Griendt

Jose werkt graag met mensen en organisaties in ontwikkeling. Jose denkt creatief en oplossing gericht, is een pragmatische visionair en inspirator en brengt daarmee vernieuwing voor organisaties die werken aan een betere leefomgeving.

Foto ir. Ron Hölscher

ir. Ron Hölscher

Ron Hölscher is adviseur op het gebied van waterveiligheid en is betrokken bij dijkversterkingsprojecten in Noord Nederland. Met een sterk analytische achtergrond en concrete benadering is hij bedreven in het maken van de koppeling tussen theorie en praktijk.

Foto ing. Cynthia Schepers

ing. Cynthia Schepers

Cynthia is adviseur stedelijk (grond)water. Zij is sterk in analyse van het (grond)watersysteem en het gebruik van geografische informatiesystemen (GIS).

Foto ir. Marnix van Rees

ir. Marnix van Rees

Marnix is werkzaam als adviseur, voornamelijk op het gebied van stedelijk (grond)water. Met zijn technische achtergrond (land & watermanagement) en hydrologische kennis (master earth & environment) levert hij een inhoudelijke bijdrage aan onze projecten.

Foto Nathalie van Leeuwen

Nathalie van Leeuwen

Nathalie heeft een stevige basis in communicatie- en stakeholdermanagement. Als adviseur in de watersector richt ze zich op de stakeholders van projecten. Haar focus ligt op de diverse belangen en het draagvlak in de omgeving.

Foto ir. Douwe Meijer

ir. Douwe Meijer

Douwe Meijer is rivierkundig ingenieur en adviseur en heeft substantiële bijdragen geleverd aan grote rivierprojecten en programma’s in binnen- en buitenland. Momenteel adviseert hij onder andere waterschappen in hun dijkversterkingsopgaven.

Foto Joost Koenders MSc.

Joost Koenders MSc.

Joost is een praktisch ingestelde specialist die werkt aan uiteenlopende vraagstukken op het gebied van ruimtelijke inrichting en waterbeheer. Zijn talenten komen het beste tot uiting in situaties waar hij zijn kennis en ervaring kan inzetten voor een analyse of vertaling van theorie naar praktijk.

Studenten

Opleiding van goede vakgenoten staat bij BZ hoog in het vaandel. We werken daarom intensief samen met verschillende hogescholen en universiteiten aan innovatieve projecten rond waterveiligheid en waterbeheer. Heb je interesse om hieraan bij te dragen en tegelijkertijd ervaring op te doen in de praktijk? Dan kunnen we wellicht bijdragen aan jouw studieloopbaan.

Bijvoorbeeld in de afronding van je bachelor- of masteropleiding. In overleg met je opleiding en met ons stel je een afstudeeropdracht op. Wij bieden ondersteuning in de verdere uitwerking. Naast een vaste begeleider bieden we je een werkplek in Deventer, een stagevergoeding en een goede sfeer met enthousiaste en deskundige collega´s.

Verder participeert BZ in verschillende samenwerkingsverbanden als het werk-leernetwerk, Prometheus en een één-op-één samenwerking met de Universiteit Twente. Binnen deze onderzoeksprogramma’s kunnen studenten werken aan eigen onderzoek, waarbij je begeleid wordt door professionals uit de werkpraktijk. Onze gezamenlijke doelstelling is om met onderzoek nieuwe kennis en inzichten te vergaren die kunnen bijdragen aan effectiever water- en dijkbeheer.

Ook bieden we vanuit BZ de mogelijkheid een traineeship te volgen. Als afgestudeerde kun je een vliegende start maken in je carrière door onder intensieve begeleiding opdrachten te doen bij verschillende waterbeherende overheden. Het traineeship is een samenwerking tussen BZ, het Nationaal Watertraineeship en Stichting Wateropleidingen.

Route & Contact

BZ Ingenieurs & Managers bv

Zutphenseweg 51
Postbus 445
7400 AK Deventer

Meer weten over BZ

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0570 645 811 of via [email protected]