Onze diensten

Bedrijfspresentatie

Waterveiligheid

Projecten »

Zo’n 60% van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Het Deltaprogramma Waterveiligheid heeft veel aandacht voor de bescherming van Nederland tegen hoogwater. BZ helpt dijkbeheerders om hun waterkeringen veilig te maken en te houden. We beoordelen dijken op basis van het WBI en stellen monitoringstrategieën op om dijkversterkingen te optimaliseren. State of the art monitoring heeft sinds de oprichting van ons bureau een speciale plaats ingenomen. We hebben een eigen onderzoeksprogramma, werken intensief samen met kennisinstellingen en onderwijs en zijn nauw betrokken bij toonaangevende projecten en programma’s als IJkdijk, FloodControl en Polder2C’s.

Meer weten hierover? Neem contact op met Wouter Zomer

Waterbeheer

Projecten »

Door de klimaatveranderingen hebben we te kampen met een veranderend wateraanbod. Dat levert vaak maatschappelijke problemen op. Te veel water zorgt voor (grond)wateroverlast. Maar in droge perioden is voldoende water ook belangrijk voor bebouwing, landbouw en natuur. Dat vraagt om goed doordacht waterbeheer. We helpen onze opdrachtgevers om vraagstukken rond waterkwantiteit effectief en onderbouwd aan te pakken. Aan de hand van lokaal onderzoek, kennis en ervaring geven we inzicht in gevolgen en effecten en brengen we een advies op maat uit om de problemen met riolering, water en grondwater op te lossen en problemen in de toekomst te voorkomen.

Meer weten hierover? Neem contact op met Johan Bouma

Waterprojecten

Projecten »

Projecten staan aan de basis van de stapsgewijze verbetering van onze waterrijke omgeving. Onze adviseurs zijn bedreven in het managen van projecten of programma’s, rond aanleg of onderhoud van water en omgeving. Naast de beheersing van tijd, geld en kwaliteit, sturen we op begrip onder stakeholders. Projecten waarin de spelers elkaar beter begrijpen, kennen meer draagvlak en hebben minder knelpunten in uitvoering. Dit faciliteren we graag. BZ is via raamcontracten partner van diverse waterschappen voor de levering van (IPM-)professionals. In dat kader werken we ook samen met zelfstandigen, en zijn we altijd op zoek naar versterking.

Meer weten hierover? Neem contact op met Caspar ter Brake

BZ Projecten

Overzicht projecten

Herinrichting Nieuwe Wetering

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta ontwikkelt samen met de omgeving plannen om de Nieuwe Wetering opnieuw in te richten. Dit wordt gedaan door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het vispasseerbaar maken van stuwen. Verder wordt het beheer- en onderhoudsplan voor deze watergang geoptimaliseerd. BZ vervult hier de rol van omgevingsmanager. We treden in contact met de omgeving om klanteisen op te halen en ontwerpstappen te bespreken. Dit moet uiteindelijk leiden tot een uitvoerbaar en gedragen ontwerp dat voldoet aan de regelgeving van de Kaderrichtlijn Water. Meer weten over dit project? Klik hier voor een link naar een informatievideo.

Programma-management Lumbricus

Lumbricus (Latijn: Aardworm) is de benaming van een onderzoeksprogramma van samenwerkende waterschappen en kennisinstellingen. In Lumbricus worden technieken en methoden beproefd om tot klimaatrobuuste bodem- en watersysteem op de hoge zandgronden te komen. In een tweetal proeftuinen wordt met ingelanden in pilotprojecten gewerkt aan herinrichting van beekdalen, klimaatadaptieve drainage bij agrariërs, grondbeheer met extra aandacht voor organisch stofgehalte, betere rekeninstrumentaria en nieuwe manieren van beleidsvorming met betrokkenen. Steeds gericht op het beter kunnen omgaan met periode van extremen: nat, droog of warm als gevolg van een veranderend klimaat.

Het programma zit in zijn laatste fase waarin kennisoverdracht en verantwoording van belang zijn. BZ is gevraagd deze fase van het programma te coördineren. Daarvoor gebruiken we onze kennis van hydrologie en ervaring met samenwerkingsverbanden en kennisoverdracht.

Geohydrologisch onderzoek Wekerom

Gemeente Ede werkt aan de planvorming voor een uitbreidingslocatie in Wekerom.

Voor de gemeente voeren we een (geo-)hydrologisch onderzoek uit om de randvoorwaarden voor de uitbreidingslocatie te bepalen. De grondwaterfluctuaties bepalen bijvoorbeeld in hoeverre er opgehoogd moet gaan worden. Daarnaast geven we aan welke maatregelen nodig zijn om het hemelwater tijdelijk te bergen in het gebied dan wel (vertraagd) af te voeren naar een retentievoorziening. Voor deze retentievoorziening gaan we de benodigde afmetingen en optredende peilstijgingen na. De resultaten van het onderzoek geven concrete handvaten voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan.

BZ Actueel

Nieuwsoverzicht

Certificering ISO 9001 en 14001

Deltaprogrammaprijs voor Polder2C’s

Kom je bij ons werken?

Word jij onze nieuwe adviseur waterveiligheid?

Maak hieronder kennis met ons team. Wil je mee informatie? Schroom niet om contact op te nemen.

Wil je deel uitmaken van dit team? Bekijk hier onze vacatures

Foto ing. Wouter Zomer MSc.

ing. Wouter Zomer MSc.

Wouter adviseert over monitoringsstrategieën bij dijken en is betrokken bij onderzoek op gebied van LCM. Hij onderhoudt een flink netwerk van beslissers en beïnvloeders op gebied van waterveiligheid en hij is mede-initiatiefnemer van het Netwerk Dijkmonitoring.

Foto drs. ing. Caspar ter Brake

drs. ing. Caspar ter Brake

Caspar ter Brake is werkzaam als projectmanager in projecten rond aanleg en onderhoud van diverse waterassets. In zijn aanpak combineert hij het succes van technische oplossingen met het draagvlak in de omgeving.

Foto ir. Johan Bouma

ir. Johan Bouma

Johan is expert op het gebied van stedelijk water, grondwater en klimaat. Hij zorgt voor gedegen onderzoek en onderbouwd advies rond water- en grondwateroverlast in het bebouwde gebied, zowel beleidsmatig als technisch-inhoudelijk.

Foto dr. Nico Pals

dr. Nico Pals

Dr Nico Pals is een zeer ervaren onderzoeker en projectmanager op het gebied van sensortoepassingen in de waterveiligheidsector zoals IJkdijk, UrbanFlood en Floodcontrol.

Foto ir. Jasper Bink

ir. Jasper Bink

Jasper is betrokken bij multidisciplinaire projecten in waterbeheer. Hij is erop gericht om projecten en geldende belangen goed te organiseren en te faciliteren. Met zijn civiele achtergrond levert hij ook een inhoudelijke bijdrage.

Foto drs. ing. Jose van de Griendt

drs. ing. Jose van de Griendt

Jose werkt graag met mensen en organisaties in ontwikkeling. Jose denkt creatief en oplossing gericht, is een pragmatische visionair en inspirator en brengt daarmee vernieuwing voor organisaties die werken aan een betere leefomgeving.

Foto ir. Sander Bakkenist MBA

ir. Sander Bakkenist MBA

Sander adviseert over de rol van veldwaarnemingen, monitoring en grondonderzoek bij wateroverlast in het bebouwde gebied en waterveiligheidsanalyse van dijken. Hij is daarnaast werkzaam als procesbegeleider bij het toepassen van de WBI systematiek en als docent in het nascholingsonderwijs.

Foto ir. Marnix van Rees

ir. Marnix van Rees

Marnix is werkzaam als adviseur, voornamelijk op het gebied van stedelijk (grond)water. Met zijn technische achtergrond (land & watermanagement) en hydrologische kennis (master earth & environment) levert hij een inhoudelijke bijdrage aan onze projecten.

Foto ing. Maaike Klein Overmeen

ing. Maaike Klein Overmeen

Maaike wordt enthousiast van integrale waterprojecten in stedelijk gebied: klimaatadaptatie bij nieuwbouw en reconstructie, (grond)wateroverlast en -onderlast. Maaike is een creatieve en analytische aanpakker, met oog voor organisatie en kwaliteit.

Foto ir. Sander Steenblik

ir. Sander Steenblik

Sander is werkzaam als adviseur binnen waterveiligheidsprojecten. Hij heeft een technische achtergrond (Master Water Engineering and Management) en levert een technische en organisatorische bijdrage aan projecten.

Foto Nathalie van Leeuwen

Nathalie van Leeuwen

Nathalie heeft een stevige basis in communicatie- en stakeholdermanagement. Als adviseur in de watersector richt ze zich op de stakeholders van projecten. Haar focus ligt op de diverse belangen en het draagvlak in de omgeving.

Foto ing. Rens Nuwenhoud

ing. Rens Nuwenhoud

Rens is werkzaam als adviseur op het gebied van waterveiligheid. Zijn hydrologische kennis vult hij aan met een aantal jaren projectleiderservaring. Daarmee geeft hij inhoudelijk en organisatorisch advies in waterveiligheidsprojecten.

Foto ir. Peter van Dijk

ir. Peter van Dijk

Peter werkt als adviseur waterveiligheid. Hij koppelt zijn theoretische kennis aan praktische beheersvragen. Zijn praktijkgerichte hbo-bachelors (Civiele Techniek en Bedrijfskunde) en technische TU Delft master Waterbouwkunde vormen hiervoor de basis.

Foto ir. Mike Flohr

ir. Mike Flohr

Mike is projectleider van diverse projecten. Met zijn civiele achtergrond combineert hij inhoudelijke kennis met organisatorisch vermogen.

Foto ing. Lutsen Bonekamp

ing. Lutsen Bonekamp

Lútsen Bonekamp is student Civil Engineering and Management aan de Universiteit van Twente. Hij werkt bij BZ aan zijn masterscriptie, waarin de betrouwbaarheid van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) wordt onderzocht. Specifiek richt hij zich daarbij op het faalmechanisme Piping.

Foto ir. Douwe Meijer

ir. Douwe Meijer

Douwe Meijer is rivierkundig ingenieur en adviseur en heeft substantiële bijdragen geleverd aan grote rivierprojecten en programma’s in binnen- en buitenland. Momenteel adviseert hij onder andere waterschappen in hun dijkversterkingsopgaven.

Foto Joost Koenders MSc.

Joost Koenders MSc.

Joost is een praktisch ingestelde specialist die werkt aan uiteenlopende vraagstukken op het gebied van ruimtelijke inrichting en waterbeheer. Zijn talenten komen het beste tot uiting in situaties waar hij zijn kennis en ervaring kan inzetten voor een analyse of vertaling van theorie naar praktijk.

Studenten

Opleiding van goede vakgenoten staat bij BZ hoog in het vaandel. We werken daarom intensief samen met verschillende hogescholen en universiteiten aan innovatieve projecten rond waterveiligheid en waterbeheer. Heb je interesse om hieraan bij te dragen en tegelijkertijd ervaring op te doen in de praktijk? Dan kunnen we wellicht bijdragen aan jouw studieloopbaan.

Bijvoorbeeld in de afronding van je bachelor- of masteropleiding. In overleg met je opleiding en met ons stel je een afstudeeropdracht op. Wij bieden ondersteuning in de verdere uitwerking. Naast een vaste begeleider bieden we je een werkplek in Deventer, een stagevergoeding en een goede sfeer met enthousiaste en deskundige collega´s.

Verder participeert BZ in verschillende samenwerkingsverbanden als het werk-leernetwerk, Prometheus en een één-op-één samenwerking met de Universiteit Twente. Binnen deze onderzoeksprogramma’s kunnen studenten werken aan eigen onderzoek, waarbij je begeleid wordt door professionals uit de werkpraktijk. Onze gezamenlijke doelstelling is om met onderzoek nieuwe kennis en inzichten te vergaren die kunnen bijdragen aan effectiever water- en dijkbeheer.

Ook bieden we vanuit BZ de mogelijkheid een traineeship te volgen. Als afgestudeerde kun je een vliegende start maken in je carrière door onder intensieve inhoudelijke begeleiding een opdracht te doen bij een waterbeherende overheid. Bekijk daarvoor ons initiatief De Dijkingenieur

Route & Contact

BZ Ingenieurs & Managers bv

Zutphenseweg 51
Postbus 445
7400 AK Deventer

Meer weten over BZ

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0570 645 811 of via [email protected]