Onze diensten

info@bzim.nl

Projectmanagement

Projecten »

Onze adviseurs zijn zeer bedreven in project- of programmamanagement. Naast de beheersing van tijd, budget en kwaliteit, sturen we op organisatie, informatiestromen en stakeholderparticipatie. We hebben een stevige ervaring in verschillende IPM-rollen in aanleg- en onderhoudsprojecten bij Waterschappen en Rijkswaterstaat. BZ is via raamcontracten partner van diverse waterschappen voor de levering van (IPM-)professionals. In dat kader werken we ook samen met zelfstandigen, en zijn we altijd op zoek naar versterking.

Waterveiligheid

Projecten »

Zo’n 60% van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Het Deltaprogramma Waterveiligheid heeft dan ook veel aandacht voor het veilig houden van Nederland tegen overstromingen, nu en in de toekomst. Waterveiligheid is één van onze inhoudelijke specialiteiten. We helpen dijkbeheerders om hun waterkeringen veilig te maken en te houden. We beoordelen dijken op basis van WBI 2018 en stellen monitoringstrategieën op om de ontwerpen van dijkversterkingen te optimaliseren.

Wateroverlast

Projecten »

Door de klimaatveranderingen hebben we steeds vaker te kampen met wateroverlast. Met name in stedelijk gebied zorgt dit voor maatschappelijke problemen. We helpen onze opdrachtgevers om vraagstukken rond wateroverlast en grondwateroverlast effectief en onderbouwd aan te pakken. Aan de hand van lokaal onderzoek, kennis en ervaring brengen we een advies op maat uit om de problemen met riolering, water en grondwater op te lossen.

Innovatie en onderzoek

Projecten »

Innovatie heeft sinds de oprichting van ons bureau een speciale plaats ingenomen. We hebben een eigen onderzoeksprogramma rondom toepassing van innovatie in de werkpraktijk en ontwikkeling van nieuwe kennis. We werken daarbij intensief samen met kennisinstellingen (Universiteit Twente, Larenstein, Deltares, TU Delft, Hogeschool Rotterdam) en bedrijfsleven. Voor het krijgen van financiering schrijven we onderzoeksproposals in Nationaal en Europees verband.

Opleiding en training

Projecten »

BZ verzorgt voor diverse organisaties opleidingen en training voor post-HBO en post-academisch onderwijs. Dit doen we onder meer voor Stichting Wateropleidingen en POA Delft op het gebied van de monitoring van dijken volgens de WBI systematiek en over de aanpak van grondwateroverlast in stedelijk gebied.

Procesmanagement

Projecten »

Of het nou gaat om implementatie van innovatie; oplevering en overdracht; kwaliteitsverbetering of kennisdeling binnen netwerken. Ieder proces is mensenwerk. Wij hebben ervaren dat verandering en verbetering sterk samenhangt met betrokkenheid, draagvlak, kennis, goede voorbeelden en ruimte om te leren. Dit faciliteren we bij onze klanten op de werkvloer.

BZ Projecten

Overzicht projecten

Omgevingsmanagement beweegbare bruggen en sluizen Brabant

Rijkswaterstaat Zuid Nederland bedient haar beweegbare bruggen en sluizen In Brabant en Limburg op afstand. Dit betekent een netwerk van ruim 100 objecten, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en industriële automatiseringscomponenten. Beheer en onderhoud van dit netwerk is belegd bij een projectteam van RWS PPO.

BZ verzorgt het omgevingsmanagement hiervan. We functioneren als spil in werkveld met lokale overheden, belangenpartijen en de interne organisatie. We streven naar toestemming, medewerking en enthousiasme onder deze stakeholders en daarmee naar de maatschappelijke inbedding van het project.

Monitoringsadvies Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta staat voor een grote dijkversterkingsopgave. Uit een eerder uitgevoerde beoordeling van een primaire waterkering bleek een grote spreiding in de diverse resultaten en conclusies ten aanzien van de sterkte van de dijk. Hierop ontstond een vraag naar nader onderzoek.

BZ hielp het waterschap deze vraag te specificeren. Daarop hebben we een monitoringadvies opgesteld, wat het waterschap handelingsperspectieven opleverde. Monitoring leverde het een efficiencyvergroting in de uit te voeren dijkversterking op. Op basis van het opgestelde advies is WSHD in staat gebleken om aanvullende financiering van het HWBP toegekend te krijgen. Ons monitoringsadvies wordt momenteel in praktijk gerealiseerd.

Living Lab dijkdoorbraken Hedwigepolder en Prosperpolder

BZ leidt een toonaangevend project in de Hedwige- en Prosperpolder in Zeeuws-Vlaanderen op de grens tussen Nederland en België. Deze polder is een living lab voor een internationaal onderzoek naar dijkdoorbraken.

De Hedwige- of Prosperpolder wordt over enkele jaren ontpolderd, waardoor een slik- en schorrengebied gaat ontstaan. Hierdoor ontstaat de unieke mogelijkheid om de oude Scheldedijk te beproeven. Het Waterbouwkundig laboratorium Antwerpen is initiatiefnemer voor dit project en heeft in STOWA een Nederlandse partner gevonden met wie gezamenlijk de proeven worden georganiseerd. BZ verzorgt het projectmanagement en levert daarnaast een inhoudelijke bijdrage. We zorgen onder andere voor de afstemming met deelnemende en externe partijen, het omgevingsmanagement, het aanvragen van subsidies en het ontwerp van meet- en monitoringsstrategieën.

BZ Actueel

Nieuwsoverzicht

Young Professionals Challenge weer van start!

BZ versterkt met Cynthia Schepers!

Terugblik Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2019

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Foto ir. Sander Bakkenist MBA

ir. Sander Bakkenist MBA

Sander adviseert over de rol van veldwaarnemingen, monitoring en grondonderzoek bij wateroverlast in het bebouwde gebied en waterveiligheidsanalyse van dijken. Hij is daarnaast werkzaam als procesbegeleider bij het toepassen van de WBI systematiek en als docent in het nascholingsonderwijs.

Foto ing. Wouter Zomer MSc.

ing. Wouter Zomer MSc.

Wouter adviseert over monitoringsstrategieën bij dijken en is betrokken bij onderzoek op gebied van LCM. Hij onderhoudt een flink netwerk van beslissers en beïnvloeders op gebied van waterveiligheid en hij is mede-initiatiefnemer van het Netwerk Dijkmonitoring.

Foto drs. ing. Caspar ter Brake

drs. ing. Caspar ter Brake

Caspar ter Brake is werkzaam als adviseur in civiele uitvoeringsprojecten en -processen en vertolkt daarin diverse (IPM) rollen, onder andere die van omgevingsmanager. Hij werkt veelvuldig bij de opdrachtgever in huis aan mensgerichte opgaven.

Foto ir. Johan Bouma

ir. Johan Bouma

Johan is expert op het gebied van stedelijk water, grondwater en klimaat. Hij zorgt voor gedegen onderzoek en onderbouwd advies rond water- en grondwateroverlast in het bebouwde gebied, zowel beleidsmatig als technisch-inhoudelijk.

Foto dr. Nico Pals

dr. Nico Pals

Dr Nico Pals is een zeer ervaren onderzoeker en projectmanager op het gebied van sensortoepassingen in de waterveiligheidsector zoals IJkdijk, UrbanFlood en Floodcontrol.

Foto ir. Jasper Bink

ir. Jasper Bink

Jasper is betrokken bij multidisciplinaire projecten in waterbeheer. Hij is erop gericht om projecten en geldende belangen goed te organiseren en te faciliteren. Met zijn civiele achtergrond levert hij ook een inhoudelijke bijdrage.

Foto ir. Sean Roelofs

ir. Sean Roelofs

Sean Roelofs volgde de master Civil Engineering and Management aan de Universiteit Twente. Met zijn civiele achtergrond is hij vooral betrokken bij projecten rond waterveiligheid, wateroverlast en grondwateroverlast.

Foto ir. Ron Hölscher

ir. Ron Hölscher

Ron Hölscher is adviseur op het gebied van waterveiligheid en wateroverlast. Hij is onder andere betrokken bij toonaangevende dijkversterkingsprojecten in Noord Nederland. Met een sterk analytische achtergrond en concrete benadering is hij bedreven in het maken van de koppeling tussen theorie en praktijk.

Foto Rogier Meijer

Rogier Meijer

Rogier studeert aan de hogeschool van Amsterdam en is bij BZ bezig met de afronding van zijn opleiding Built Environment – Civiele Techniek. Hij voert daartoe een afstudeeronderzoek uit naar het inzetten van dijkmonitoring in aanloop op, tijdens of na afloop van dijkversterkingen.

Foto Birgit de Lange

Birgit de Lange

Birgit studeert Civiele Techniek aan de Universiteit Twente. Ze is bij BZ bezig met de afronding van haar Bachelor, waar ze een afwegingskader maakt voor dijkmonitoring in het dagelijks dijkbeheer.

Foto ing. Cynthia Schepers

ing. Cynthia Schepers

Cynthia studeerde Land- en Watermanagement met als major Toegepaste Hydrologie aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Zij houdt zich voornamelijk bezig met vraagstukken omtrent stedelijk water.

Foto Nathalie van Leeuwen

Nathalie van Leeuwen

Nathalie heeft een stevige basis in communicatie- en stakeholdermanagement. Als adviseur in de watersector richt ze zich op de stakeholders van projecten. Haar focus ligt op de diverse belangen en het draagvlak in de omgeving.

Opdrachtgevers BZ

BZ Ingenieurs & Managers werkt voor overheden, publiek-private samenwerkingsverbanden, bedrijven, intermediairs, kennisinstellingen en startende ondernemers. Een groeiend aantal relaties mogen we tot onze klantenkring rekenen en werken we bij realisatie van de projecten intensief samen. Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

Route & Contact

BZ Ingenieurs & Managers bv

Zutphenseweg 51
Postbus 445
7400 AK Deventer

Meer weten over BZ

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0570 645 811 of via info@bzim.nl