Onze diensten

info@bzim.nl

Projectmanagement

Diensten »

Onze adviseurs zijn zeer bedreven in project- en programmamanagement. Naast de beheersing van tijd, budget en kwaliteit, sturen we ook op organisatie en informatiestromen. Onze adviseurs worden regelmatig bijgeschoold op o.a. Prince2 en IPM. Naast het overall projectmanagement richten we ons ook op specifieke disciplines, bijvoorbeeld de IPM-rollen omgevingsmanager of technisch manager.

Technisch advies

Diensten »

Onze adviseurs hebben een technische achtergrond op HBO- of WO-niveau en hebben daarmee een stevige technische basis. Onze analytische vaardigheden worden ingezet voor het doen van data-analyse, modellering en rapportage. Onze specialiteit ligt op het gebied van waterkeren en de recente ontwikkelingen hierin.

Procesmanagement

Diensten »

Verbetering van processen is onze uitdaging. Of het nou gaat om implementatie van innovatie, oplevering en overdracht, of kwaliteitsverbetering, iedere veranderopgave is mensenwerk. Wij hebben ervaren dat veranderen sterk samenhangt met betrokkenheid, draagvlak, kennis, goede voorbeelden en ruimte om te leren. Dit faciliteren we op de werkvloer.

Innovatie en onderzoek

Diensten »

Innovatie heeft sinds de oprichting van ons bureau een speciale plaats ingenomen. BZ heeft een eigen onderzoeksprogramma rondom toepassing van innovatie in de werkpraktijk en ontwikkeling van nieuwe kennis. We werken daarbij intensief samen met kennisinstellingen (Universiteit Twente, Larensteijn, Deltares, TU Delft, Hogeschool Rotterdam) en bedrijfsleven. Voor het verkrijgen van financiering schrijven we onderzoeksproposals in Nationaal en Europees verband.

Opleiding en training

Diensten »

BZ werkt in opdracht aan curriculumontwikkeling en organisatie van opleidingen en training voor post-HBO en post-academisch onderwijs. Op het gebied van WBI systematiek en de monitoring van dijken zijn we actief als docent.

Kennisdeling

Diensten »

Het verkrijgen van kennis kan via een formele weg, of via informele kennisdeling in netwerken. Dit proces van kennisdeling tussen alle relevante stakeholders begeleiden we graag. We borgen kennis in tastbare producten, brengen de juiste mensen bij elkaar en faciliteren kennisuitwisseling in kennisbijeenkomsten.

BZ Projecten

Overzicht projecten

Dijkversterkingsprogramma Hollandse Delta

In het kader van het HWBP-2 versterkte waterschap Hollandse Delta 60 kilometer primaire kering. Het waterschap heeft hiertoe een dijkversterkingsprogramma opgezet met daarin verschillende versterkingsprojecten, georganiseerd volgens IPM-model. In de afrondende fase van de projecten mocht BZ zich richten op twee cruciale processen in projecten: oplevering en overdracht en kennisborging binnen de organisatie. Met name voor de opdrachtgever wordt het succes van de projecten met name bepaald door een soepele overdracht aan de beheersorganisatie, waarbij de schat aan kennis en ervaring geborgd wordt binnen de organisatie. Deze vorm van procesmanagement werd uitgevoerd vanuit een intermedierende rol waarin BZ zich thuisvoelt: op het snijvlak van organisatie en techniek en tussen project en staande organisatie.

Ontwerp en beoordelingsrichtlijn DMC systeem

Het Dijk Monitoring en Conditioneringsysteem (DMC systeem) is een drainageconstructie welke wordt ingezet om de stabiliteit van dijken te verhogen. Het systeem maakte een flinke ontwikkeling door van innovatie naar versterkingsmaatregel.

Implementatie in en adaptatie door de sector is een complex proces. Onderdeel van dit traject is het opstellen van een Ontwerp- en beoordelingsrichtlijn. BZ schreef deze in samenwerking met de POV Piping en de ontwikkelaars van het systeem, Volker WesselsTelecom en Landustrie Sneek. De richtlijn verschaft waterbeheerders en ingenieursbureaus inzicht in de ontwerpstappen, de periodieke beoordeling en adequaat beheer van het systeem. Klik hier voor meer informatie over het DMC systeem.

Grasrapportage primaire waterkering

Voor Waterschap Noorderzijlvest draagt BZ zorg voor het opmaken van een beoordelingsrapportage gras waarin volgens de toetssporen van het WBI een oordeel wordt gegeven over de veiligheidstoestand van de primaire kering. Door gebruik te maken van veldgegevens, schematiseringshandleiding en modelberekening is een oordeel gegeven over de toestand op peildatum.

Op onderdelen is nader onderzoek geadviseerd met name voor het verkrijgen van aanvullende veldgegevens en te verwachten doorontwikkeling van de WBI systematiek. De rol van BZ bij deze opgave betrof het uitvoeren van berekeningen, overleg met betrokken medewerkers van het waterschap en voeren van redactie voor de eindrapportage.

BZ Actueel

Nieuwsoverzicht

Kennis delen via Virtual Reality

Een Dijk van een Traineeship!

BZ gaat verder onder BZ Ingenieurs & Managers

Bekijk het nieuwste initiatief van BZ:

Team BZ

Foto ir. Sander Bakkenist MBA

ir. Sander Bakkenist MBA

Sander adviseert over de rol van veldwaarnemingen, monitoring en grondonderzoek bij waterveiligheidsanalyse van dijken en is werkzaam als procesbegeleider bij het toepassen van de WBI systematiek. Daarnaast is hij als docent werkzaam in het nascholingsonderwijs.

Foto ing. Wouter Zomer MSc.

ing. Wouter Zomer MSc.

Wouter adviseert over monitoringsstrategieën bij dijken en is betrokken bij onderzoek op gebied van LCM. Hij onderhoudt een flink netwerk van beslissers en beïnvloeders op gebied van waterveiligheid en hij is mede-initiatiefnemer van het Netwerk Dijkmonitoring.

Foto drs. ing. Caspar ter Brake

drs. ing. Caspar ter Brake

Caspar ter Brake is werkzaam als adviseur in civiele uitvoeringsprojecten en -processen en vertolkt daarin diverse (IPM) rollen, onder andere die van omgevingsmanager. Hij werkt veelvuldig bij de opdrachtgever in huis aan mensgerichte opgaven.

Foto ir. Jan Gert Rinsema

ir. Jan Gert Rinsema

Jan Gert Rinsema heeft een opleiding civiele techniek aan de universiteit Twente afgerond. Hij werkt onder andere aan waterveiligheidsanalyses voor dijken met toepassing van de WBI systematiek. Jan Gert is analytisch sterk en bedreven in het gebruik van modellen.

Foto dr. Nico Pals

dr. Nico Pals

Dr Nico Pals was de afgelopen 15 jaar onderzoeker en projectmanager op het gebied van sensortoepassingen in de waterveiligheidsector (o.a.
IJkdijk, UrbanFlood, Floodcontrol 2015). Nico werkt voor BZIM mee in het ROBAMCI onderzoeksprogramma.

Foto ir. Jasper Bink

ir. Jasper Bink

Jasper studeerde Civiele Techniek aan de Universiteit Twente. In zijn afstuderen richtte hij zich op de natuurlijke onzekerheden in de WBI veiligheidsbeoordeling van waterkeringen. Momenteel past hij zijn specialisme toe binnen de waterveiligheidsprojecten van BZ.

Opdrachtgevers BZ

BZ Ingenieurs & Managers werkt voor overheden, publiek-private samenwerkingsverbanden, bedrijven, intermediairs, kennisinstellingen en startende ondernemers. Een groeiend aantal relaties mogen we tot onze klantenkring rekenen en werken we bij realisatie van de projecten intensief samen. Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

Waterschap Noorderzijlvest
Stichting Wateropleidingen
TNO
Deltares
Geomatica Business Park
St. IJkdijk
Provincie Friesland
Provincie Drenthe

Route & Contact

BZ Ingenieurs & Managers bv

Zutphenseweg 51
Postbus 445
7400 AK Deventer

Meer weten over BZ

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0570 645 811 of via info@bzim.nl